Ιδιογραφία / Idiography (2018)

The “Idiography” series is comprised of works that serve as questions in mapping my personal topography. What constitutes what I call and see as “myself “in the present, in the past but also in the personal and social topos? And how does that very topos – whether physically present or mnemonic – is imposed on the perception of myself as a subject?

The conversation between tonalities, the overlapping of the materials, the scale and, at times, the materiality of the elements in my works, shape a surface of underlying references allowing me to deepen into this complex topography.

Η σειρά “Ιδιογραφία” απαρτίζεται από έργα ερωτήματα για την χαρτογράφηση της προσωπικής μου τοπογραφίας. Τι δομεί αυτό που εγώ αποκαλώ και βλέπω ως “εαυτό” στο παρόν, το παρελθόν αλλά και τον προσωπικό και κοινωνικό τόπο; Και πως ο ίδιος αυτός τόπος – είτε της φυσικής χρονικά παρουσίας ή της μνήμης – επιβάλλεται στην πρόσληψη του εαυτού μου ως υποκειμένου;

Η συνομιλία των τονικών διαβαθμίσεων, η επαληλλοτητα του υλικού, τα μεγέθη και – άλλες φορές – η υλικότητα των στοιχείων στα έργα μου, διαμορφώνουν την επιφάνεια σε ένα σύνολο από υποκείμενες σχέσεις επιτρέποντάς μου να εμβαθύνω στον ιστό αυτής της σύνθετης τοπογραφίας.

Idiography #2, 2018 100x100εκ. Εμποτισμένο χαρτί sumi σε καμβά. 100x100cm. Ink-dipped sumi paper on canvas.
Idiography #2, 2018 100x100εκ. Εμποτισμένο χαρτί sumi σε καμβά. 100x100cm. Ink-dipped sumi paper on canvas.